YLEISET VUOKRAEHDOT


1. AUTON KÄYTTÖ
a) Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.
b) Vuokraaja sitoutuu kuljettamaan autoa itse. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokranantaja on tehnyt siitä merkinnän vuokrasopimukseen. Kuljettajalla (vuokraajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Vuokraaja on velvollinen tiedottamaan tämän sopimuksen sisällöstä ja velvoitteista muille kuljettajille, jotka vuokranantaja on hyväksynyt kirjaamalla ne vuokrasopimukseen.
c) Auton käyttäminen kilpailuihin ajo-opetukseen, hinaukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Vuokraajan on vuokra-autoa käytättäessään noudatettava Suomen lakia.
d) Auton on oltava ehdottomasti lukittuna aina kun ajoneuvo on pysäytetty parkkiin.
e) Vuokranantajan luovuttaessa auton ja tehdessä merkinnät auton mahdollisista virheistä vuokraaja on syytä tarkastaa että kaikki virheet on kirjattu, mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.
f) Lemmikit ovat kielletty.
g) Pakkasella vuokraajalla on velvollisuus kytkeä auton lohkolämmitin.
h) Auton sisällä ei saa tupakoida.

2. VUOKRAAJAN VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA
2.1 Vahinkotapausta kohden vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen seuraaviin:
a) Korvaamaan kadonneet varusteet ja osat sekä autolle tai varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.
b) Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta vuokrasopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, mutta kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Tämä seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä alkaen.
c) Vakuutukset eivät kuitenkaan kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja: ylikuormaus tupakanpolton tai mm. viiltojen aiheuttamat vahingot ajaminen alipaineisilla renkailla lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolta) ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen.
2.2 Vuokraajan omavastuun pienennys. Vuokranantaja voi tarjota erillisellä maksulla vuokraajalle mahdollisuutta omavastuun pienentämiseen.
2.3 Vuokraajan vastuu vahingoista, jos autolle tai vuokranantajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ajamisesta tai siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, kuten luovuttanut auton henkilölle, jota vuokranantaja ei ole hyväksynyt, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon täydessä kokonaisuudessaan.
2.4 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta: Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingosta esimerkiksi vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella.
2.5 Muut velvollisuudet Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat kulut, kuten muun muassa pysäköintimaksut ja -sakot, tiemaksut, puuttuvan polttoaineen- ja ylikuormamaksut. Vuokraaja sitoutuu sopimukseen allekirjoituksellaan siihen, että vuokranantaja voi jälkikäteen veloittaa yllämainitut kulut sekä vahinkotapauksissa omavastuun, vuokraajan pankki-tai luottokortilta. Veloituksesta on vuokranantajan kuitenkin tiedotettava vuokraajalle ja pystyttävä tarvittaessa todistamaan veloituksen aiheellisuuden.

3. VUOKRAN MAKSU
a) Vuokranantaja perii vuokrauksen alkaessa kohtuullisen talletuksen ja ennakoitua vuokraa vastaavan rahamäärän taikka avoimen luottokorttileimauksen, jonka perusteella vuokranantajalla on oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut noudattaen kuitenkin ko. luottokorttiyhtiön sääntöjä.
b) Vuokraaja maksaa tässä vuokrasopimuksessa ilmoitetun ja siinä mainituin perustein lasketun vuokran vuokrauksen päättyessä.
c) Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa tekemällä siitä merkintä vuokrasopimukseen. Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittaneet henkilöt ovat vastuussa vuokran maksamisesta.

4. VUOKRANANTAJAN VELVOLLISUUS
Vuokranantajan on luovutettava auto vuokraajalle lain mukaisessa käyttökunnossa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokranantaja on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä. Ellei vuokraaja saa autoa käyttöönsä sovitun mukaisesti hän voi purkaa sopimuksen.

5. MATKAMITTARI
a) Jos matkamittari on epäkunnossa tai siinä havaitaan vikaa, on vuokraajan ilmoitettava asiasta vuokranantajalle viipymättä.
b) Ajettu matka mitataan ajoneuvoon kuuluvalla omalla matkamittarilla. Jos vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai muuttanut sen näyttämiä lukemia, on hän on velvollinen maksamaan ajoneuvoa palautettaessa vuokranantajan arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran.

6. POLTTOAINE JA AUTON HOITO
Vuokraaja maksaa itse tarvitsemansa polttoaineen. Vuokranantajan on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta autossa tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdytin-, akku- ja jarrunesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms.

7. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUS-TAPAUKSISSA
a) Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta joista on tehtävä viipymättä ilmoitus myös poliisille. Vuokranantajan on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin vuokranantajalle ilmoittamatta korjauttaa autoa vuokranantajan kustannuksella enintään 50 euron arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava autoa korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.
b) Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä ilmoituksen poliisille sekä autossa mukana olevalla vahinkoilmoituslomakkeella vuokranantajalle, jolle vuokraajan on myös toimitettava poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta, kun syyllisyys on epäselvä tai kyseessä on ollut henkilövahinko, rattijuopumus tai esim. hirvieläinvahinko.
c) Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

8. VUOKRANANTAJAN VASTUU AUTON VIRHEESTÄ
Jos vuokra-aikana autossa ilmenee tekninen vika, vuokraajalla on oikeus vaatia vian korjausta. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa, jos vuokranantaja kohtuullisessa ajassa korjauttaa auton tai toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon.

8. SIIVOUS VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ
Vuokraaja huolehtii auton siivouksesta ennen palautusta. Auton sisätilojen täytyy olla samassa kunnossa kuin vuokra-ajan alkaessa. WC-kasetti täytyy olla tyhjennetty ja puhdistettu sekä talousvesisäiliö tyhjennettynä. Laiminlyödystä siivouksesta perimme 200€:n ylimääräisen maksun. Vuokraajan ei tarvitse pestä auton ulkopuolta, vain sisätilojen siivous. Muusta ylimääräisestä sotkusta, jota ei ole siivottu, kuten esimerkiksi oksennuksesta, perimme 500€ lisämaksun. Jos vesisäiliään päätyy jotain sinne kuulumatonta, esimerkiksi polttoainetta, perimme 2500€ lisämaksun sen puhdistamista. Tuulilasivauriosta perimme 200€. Polttoaine tankki tulee olla täynnä tai muuten joudumme veloittamaan ylimääräisen maksun tankkaamisesta.

10. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ
a) Auto on palautettava yhdessä sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokranantajan kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokranantajan edustajalle. Vuokranantajalla on oikeus veloittaa sopimuksessa oleva vuorokauden vuokra, mikäli vuokra-aika ylittyy yhdellä (1) tunnilla.
b) Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, hänellä on oikeus ilmoittaa asiasta poliisille.
c) Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokranantajalla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokranantajalle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

11. AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ
Jos vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy käytetyn vuokraajan mukaan hinnaston mukaisin hintaperustein.

12. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN
Vuokranantajalla on oikeus purkaa tämä sopimus, jos on todennäköistä, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai ettei vuokraaja vuokranantajan oman arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisella tavalla. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan ja poliisin saatua asianmukaisen ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton välittömästi vuokranantajalle.

13. AUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE
Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty.

14. PERUUTUS
Jos vuokralainen peruu varauksensa yli 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua, vuokranantaja palauttaa varausmaksun.
Jos vuokralainen peruu varauksensa alle 30 vrk, mutta yli 8 vrk ennen vuokra-ajan alkua vuokranantaja on oikeuttu perimään puolet vuokrasummasta.
Jos vuokralainen peruu varauksensa alle 8 vrk ennen vuokra-aikaa tai ei ilmesty koskaan hakemaan autoa, vuokranantaja on oikeuttu perimään koko vuokrasumma.

15. SOPIMUSTA KOSKEVAT ERIMIELISYYDET
Erimielisyydet ja riidat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla, mutta jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi tulee kanne nostaa vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.
Tiedustelut: Timo Härkönen puh. 0404 111 333 tai sähköpostilla timo.harkonen@rukakatsastus.fi